Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NutriVitPharm.pl z dnia 23.11.2016r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Właściciel – firma SLASHNET z siedzibą w: ul. Sprawna 7F/8, 03-147 Warszawa, NIP: 5671884224, REGON: 147112297, która jest właścicielem marki NutriVit Pharm oraz sklepu www.nutrivitpharm.pl

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego NutriVit Pharm;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nutrivitpharm.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta Właścicielem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Gwarancja satysfakcji – oświadczenie Właściciela, który zobowiązuje się zwrócić zainwestowane środki w przypadku braku satysfakcji z otrzymanych efektów.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.nutrivitpharm.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.nutrivitpharm.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.nutrivitpharm.pl oraz dokonać wyboru Towaru.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Właścicielem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost Express Sp. z o.o., Inpost Paczkomaty Sp. z.o.o.  lub Pocztą Polską S.A. Koszty dostawy wynoszą 0 zł.

4.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 92 1020 1185 0000 4102 0216 6130,

b) płatnością w systemie tpay.com,

c) płatnością przy odbiorze.

 

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

6.1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SLASHNET, ul. Sprawna 7F/8, 03-147 Warszawa, mailowo pod adres kontakt@nutrivitpharm.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

6.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6.5. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy i zwrot Towaru

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku zakupu minimum 2 sztuk Towaru powołując się na Gwarancję satysfakcji jeżeli efekty stosowania suplementu nie będą satysfakcjonujące w terminie od 30 dni od złożenia Zamówienia.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4 Warunkiem uzyskania zwrotu zainwestowanych środków w terminie 14 bez podanie jakiejkolwiek przyczyny jest odesłanie zamówionych Towarów oraz otrzymanych gratisów do których należy dołączyć paragon fiskalny. Przesyłkę należy wysłać przesyłką poleconą na adres: NutriVit Pharm, ul. Jagiellońska 8, 05-120 Legionowo

7.5 Warunkiem uzyskania zwrotu zainwestowanych środków w przypadku powołania się na Gwarancję satysfakcji jest odesłanie minimum dwóch pełnych opakowań Towaru do których należy dołączyć paragon fiskalny, numer zamówienia oraz opis sytuacji. Przesyłkę należy wysłać przesyłką poleconą na adres: NutriVit Pharm, ul. Jagiellońska 8, 05-120 Legionowo

7.6 Właściciel nie ponosi kosztów odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

7.7 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Właściciel zobowiązuje się zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Właściciel dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

 

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.